AY_PB_Viet
AY_PB_Vietnamese_BackCover

Autobiography of a Yogi – Vietnamese

Author:
Paramahansa Yogananda
Format:
Ấn bản bià mềm
Product Code:
1068
ISBN:
978-0-87612-603-5
Language:
Tiếng Việt
Price:

$22.00

Đặt mua sách qua website amazon.com

Mua sách, xin bấm vào đây

 

Autobiography of a Yogi (Vietnamese)

Description

Được vinh danh là·một·trong·số·100·cuốn·sách·tâm·linh·hay·nhất của thế kỷ 20, câu chuyện về cuộc đời phi thường của Đạo Sư Paramahansa Yogananda sẽ giúp bạn khám phá thế giới mới của các thánh nhân và thiền sư, của khoa học và phép lạ, của cái chết và sự hồi sinh. Bằng trí tuệ thỏa mãn nhu cầu tâm hồn và sự hóm hỉnh dễ mến, ông làm sáng tỏ những bí mật sâu xa nhất của cuộc sống và vũ trụ—đưa trái tim và khối óc của chúng ta đến với niềm vui, vẻ đẹp và tiềm năng tâm linh vô hạn hiện hữu sẵn trong cuộc sống của mỗi người.

Ấn phẩm hoàn chỉnh này—thuộc độc quyền của Self-Realization Fellowship, tổ chức do tác giả sáng lập—là tác phẩm duy nhất thể hiện đầy đủ ước muốn của tác giả cho phiên bản cuối cùng, trong đó nhiều tài liệu phong phú đã được ông bổ sung kể từ sau khi ấn phẩm đầu tiên được phát hành năm 1946.

About the author

Paramahansa Yogananda (1893 – 1952) ñöôïc khaép nôi bieát ñeán nhö moät trong nhöõng nhaân vaät taâm linh noåi baät cuûa thôøi ñaïi chuùng ta. Sinh ra ôû mieàn baéc AÁn ñoä, ngaøi sang Myõ naêm 1920 vaø suoát hôn ba möôi naêm ñaõ rao giaûng trieát lyù coå ñaïi cuûa nöôùc AÁn, khoa hoïc yoga thieàn ñònh vaø ngheä thuaät soáng caân baèng taâm linh. Laø vò thaày Yoga vó ñaïi ñaàu tieân ñaõ soáng vaø giaûng daäy ôû Taây phöông suoát moät thôøi gian khaù laâu, Paramahansa Yogananda töøng chu du vaø thuyeát giaûng roäng raõi khaép Baéc Myõ vaø nhieàu nöôùc khaùc. Ngaøi dieãn thuyeát tröôùc raát ñoâng thính giaû ôû caùc thaønh phoá lôùn vaø chæ ra söï ñoàng nhaát caên baûn cuûa caùc toân giaùo lôùn treân theá giôùi. Paramahansa Yogananda ñaõ gaây caûm höùng cho haøng trieäu ngöôøi qua caâu chuyeän ñöôïc taùn thöôûng nhieät lieät veà cuoäc ñôøi ngaøi, Töï Truyeän cuûa Moät Yogi, cuøng nhöõng bình luaän mang tính khai phaù veà caùc kinh ñieån cuûa caû Ñoâng laãn Taây, vaø voâ soá taùc phaåm khaùc. Coâng cuoäc taâm linh vaø nhaân ñaïo cuûa Paramahansa Yogananda vaãn ñöôïc tieáp tuïc cho ñeán ngaøy nay nhôø Hoäi Self-Realization Fellowship, moät toå chöùc quoác teá do ngaøi thaønh laäp naêm 1920 vôùi muïc ñích truyeàn baù giaùo lyù cuûa ngaøi khaép theá giôùi.

You might also like

Editorial reviews